Pan ddaw yr Haf...

arholiadau - exams
crasboeth - boiling hot
canolbwyntio - concentrate
llygredd - pollution
preswyl - residential

Nôl at Tafod Tafwys 6

Yn Nhrefn yr Wyddfa...

yn nhrefn yr wyddor - alphabetical order
Yr Wyddfa - Snowdon
gwanwyn - poison

Nôl at Tafod Tafwys 6

Diwrnod Celtaidd Cynta'r City Lit

diddordeb(au) - interest(s)
diwylliant - culture
cyflwyno - introduce
elfen - element
ieithyddiaeth - linguistics
datblygu - develop
darlith - lecture
mythau = myths
ynganu - pronounce
gresyn - a pity
dosbarthu - give out
cael eich siomi - be disappointed
celfyddyd - art
diddordebau - interests
llwyddiannus - successful
ailgyflawni - repeat
Gaeleg - Gaelic
Gwyddeleg - Irish
Llydaweg - Breton
Cernyweg - Cornish
(Manaweg - Manx)

Nôl at Tafod Tafwys 6

LUNED - Stori fer

yn brydlon- punctually
chyfarch - greet
a safai - who was standing
trothwy - doorstep
di-briod - unmarried
gweddw - widow
yn gysurus- comfortably
gyferbyn â- opposite
di-siâp - shapeless
trigolion - inhabitants
llu - host, vast number
gwrandawraig- listener (f)
delfrydol - ideal
annog - encourage
ebychu - exclaim
crwn - round
go-iawn - real
carcus - careful (S.Wales)
afradlon - prodigal
gwibdaith (giwbdeithiau) - trip(s)
anarferol o - unusually
mentro - venture
enill - win
losin - sweets
ymwelwr (-wyr) - visitor(s)
treulio - spend (time)
gwario - spend money
cynilo - save money
oedran - age
cyfrif banc - bank account
drwsio - mend
aethent - they went
rhuthro - rush
aeth yn ddigalon - she became depressed
nant - stream
boddi - drown
ymhen y mis - within a month

Nôl at Tafod Tafwys 6

Llundain Gymreig

chwaneg = ychwaneg - more
cysylltiad(-au) - connection(s)
sefydlwyd - founded
yn ôl - according to
Gorsedd y Beirdd Ynys Prydain - The Gorsedd of Bards of the Island of Britain
adeiladwyd - built
elusengarwch - charity (elusen - alms)
cefn gwlad - countryside
porthmon(-myn) - cattle-dealer(s), drover(s)
gwartheg - cattle
teithiwr(-wyr) - traveller
gweuwraig(-wragedd) - knitter(s)
sanau = hosan(-au) - stocking(s) - sock(s)
gardd (gerddi) - garden(s)
chwynwraig(-wragedd) - weeder(s)
masnach - trade
dillad - clothes, clothing
rhedeg i ffwrdd - to run away
Mynwy - Monmouth
amddifad - orphan
llaethdy(-dai) - dairy (dairies)
arwydd - sign
hysbysebu - to advertise
gwelw - faint
beudy - cowshed

Nôl at Tafod Tafwys 6

Dirgelwch y Mabinogion

a elwir - called
cydnabod - recognise
ymdrin â - deal with
anturiaeth -adventure
arwriaeth - heroism
serch - love
digwyddiadau - happenings
anhygoel.- incredible
cynnwys - contain
perthyn i'w gilydd - to be related
diweddarach - later
cyfres - series
estyn i lawr - set down
cenedlaethau-generations
ehangu - expand
dirgelwch - mystery
trueni - shame
ymchwiliwr - researcher
damcaniaeth - theory
synnu - surprise
awgrymu - suggest
esbonio- explain
arlliw fenywaidd- feminine touch
cyferbynu - contrast
llys - court
gwerin - commoners
laddwyd- killed
wedi'i seilio ar - based on
byddin - army
brwydr - battle

Nôl at Tafod Tafwys 6

Holi Siân - Cyfweliad gyda Siân James

'Dolig = nadolig
cerddoriaeth - music
gweini - to serve, to attend
tymor - season
gwerin - people, folk
trefniad (trefniannau) - arrangement (musical)
amrywio - to vary
cyfan - whole
ystyried - to consider, regard
canu'r delyn - to play the harp
cynnal - sustain
cyngerdd (cyngherddau) - concert(s)
penigamp - splendid
pob dim - everything
cyfansoddi - to compose
alaw (-on) - tune(s)
dylanwadu - to influence
naws - nature, essence
man - place
cychwyn - to stir, start
cynhyrchiad - production
addasiad - adaptation
i'm = i ddim
gwaetha'r modd - worse luck
cynulleidfa - congregation, audience
'sa hynny = fasai hynny - that would be
rhyfedd - strange
sefyllfa - condition, position
goleuedig - enlightened
ysbrydoliaeth - inspiration
nwyd - passion
cyson - consistent

Nôl at Tafod Tafwys 6

Y Delynores - barddoniaeth

Llifa - flows
mwyn - tender
brau - fragile
swyn - charm
dryslyd - confused
iacháu - mend, bring back to health
fraw - horror
llethol - oppressive
llwm - mean
gw^ydd - presence
gwrthwynebwyr - opponents
yng ngw^ydd fy ngwrthwynebwyr - in the presence of my enemies
sy'n ddi-daw - who are never silent
torcalonnus - heartbreaking
thangnefedd = heddwch - peace
gorffwys - rest
awel - breeze
glyn cysgod angau - valley of the shadow of death
porfeydd gwelltog - green pastures
gwell tir = tir gwell

Nôl at Tafod Tafwys 6

Jôcs

Terfddysgwr = terrorist ( Boom! Boom! )

Nôl at Tafod Tafwys 6

.