BARRY PALMERBu farw ein hannwyl cyfaill Barry yn Llundain y 30ain Hydref 1998 yn bedair blynedd ar drigain oed.

Claddwyd ef ym Mynwent Highgate y 10fed o Dachwedd


Tudalen Lluniau Barry

Lleoliad bedd Barry ym Mynwent Highgate

Ymweliad at fedd Barry 23.3.98


Atgofion John Chris Jones:

Cyfarfodais â Barry Palmer mewn dosbarth Cymraeg yn 1989 ac oddi ar hynny rwyf wedi mynd i'r union dosbarthiadau bron a bod ag yntau. Yn ystod yr amser hynny des i'w adnabod yn dda a sylwais y penderfyniad a'r trylwyredd gyda'r hyn y dysgodd yr iaith, yn cychwyn o'r dechrau glan. Rwy'n credu mae ef yw'r unig un allan o tua dwsin o siaradwyr Saesneg a ddechreuodd yn nosbarth John Roberts yn 1989 i ddyfalbarhau nes yr oedd yn gallu siarad ac ysgrifennu Cymraeg - efallai yn well nag unrhyw un ohonom a ddechreuom gyda'r fantais o blentyndod neu deulu Cymraeg, neu o wybod yr ynganiad. A heblaw hyn allwn i ddim llai na sylwi, fel rwy'n sicr y gwnaeth eraill ohonom, ei uniondeb, ei ddiymhongarwch tawel a'i hoffusrwydd.

Dim ond yn ddiweddar (wrth ddarganfod hanes ei fywyd yn ei safle we http://www.users.globalnet.co.uk/~bpalmer/ ) y sylweddolais pa mor gymwysedig yr oedd (enillodd radd o'r dosbarth cyntaf yn Rhydychen a hefyd yng Nghaer-grawnt) a pha mor ymroddedig yr oedd i'w waith proffesiynol (fel ymgynghorwr mewn seicoleg gymdeithasol a chysylltiadau diwydiannol).

Rwy'n ei gofio yn disgrifio dwy o'i swyddi diweddaraf; rhedeg cyrsiau i reolwyr carcharau a chynghori aelodau synagog ynglyˆn ag adfer gwrthdrawiadau rhwng ffyrdd hen a newydd o drefnu eu hunain. Fe all fod ond ychydig o bobl a all hawlio'r parch ac ymddiriedaeth a roddwyd iddo gan y fath bobl a chyrff.

Teimlaf yn wirioneddol drist oherwydd ei farwolaeth sydyn ond rwy'n ddiolchgar am fy mod wedi adnabod person mor nobl. Teimlaf fod fy myd yn le llai yn wir ar ôl ei ymadawiad - mae ei waith a'i ddylanwad da yn sicr o barhau mewn llawer o bobl a fu yn ei adnabod.

John Chris Jones, Tachwedd 1998
(cyfieithiad gan Hywel Evans)


I met Barry Palmer at a Welsh class in 1989 and since then have attended almost the same classes that he did. During that time I got to know him well as I observed the determination and thoroughness with which he learnt the language, starting from zero. I think he is the only one, from about a dozen English speakers who began in John Roberts' class of 1989, to have persisted until he became able to speak and to write Welsh - perhaps better than any of us who began with the advantage of a Welsh childhood or family, or of knowing the pronunciation. And besides this I could not help noticing, as I am sure did others of us, his integrity, his quiet modesty and his likeableness.

Only recently (on finding an account of his life at his website http://www.users.globalnet.co.uk/~bpalmer/ ) did I realise how very qualified he was (he gained first class honours at both Oxford and Cambridge) and how dedicated he was to his professional work (as a consultant in social psychology and industrial relations).

I remember him describing two of his most recent jobs: running courses for prison governors and advising the members of a synagogue on the resolution of conflicts between old and new ways of organising themselves. There can be few people indeed who could command the respect and trust that he was given by such people as those and by such organisations.

I feel sad indeed at the news of Barry's sudden death but I am grateful to have known so fine a person. I feel that my world is indeed a smaller place at his passing - but his work and his good influence will surely persist in many people who knew him.

John Chris Jones, November 1998Yn ôl i dudalen flaen

Dyma: http://www.anoeth.demon.co.uk/bpalmer.html